سازگاری مربی

مدل های زیر اکنون با تمام Realplate سازگار هستند اما به اندازه کافی بزرگ هستند که می توانند بیشتر مربیان فعلی و Kickr Climb & Bike را در خود جای دهند.

 • Tacx Neo (همه)
 • وهو کیکر
 • وهو کیکر هسته
 • دوچرخه کیکر
 • چرخه سایکلوپ / ساریس
 • Wahoo Kickr Snap
 • Elite Drivo Direct
 • Elite Direto
 • جریان Tacx
 • Elite Quobo
 • نخبگان ولانو
 • نابغه تاکس
 • Bkool Pro
 • Saris H3
 • مینورا کاگورا
 • Tacx Bluematic
 • Elite Turbomuin
 • Tacx Fortius
 • دوچرخه وات اتم

نسخه خود را هنگام پرداخت انتخاب کنید یا لطفاً از مربی مشاوره بگیرید