صفحه واقعی + صفحه واقعی و پایین

TurboRocks

تخته های بالا و پایین ، برش خورده و آماده برای ایجاد خود. لطفا توجه داشته باشید ، این محصول شامل هیچ یک از اتصالات مورد نیاز برای تکمیل صفحه راکر شما نیست.

مجموعه ها: معرفی, صفحات واقعی

نوع: کیت ساخت DIY