2 عدد مثانه هوا

TurboRocks

وقتی این محصول در دسترس است، به من اطلاع دهید

2 عدد لوله هوا با کیفیت بوتیل برای استفاده با صفحات Rocker.

همانطور که در Realplate + & Realplate Mini استفاده شده است.

11x4.00-4 لوله داخلی با شیر فلزی TR87.


مجموعه ها: معرفی

نوع: کیت ساخت DIY